ShowcaseImage

Madde 1- Unvanı ve merkezi

Derneğin adı “Verein der Auswanderer aus Karer in Europa e.V (Avrupa Karerliler Derneği)’dir.

Kısa adı AV-KAR e.V.

 

Madde 2- Faaliyet yılı

Derneğin faaliyet yılı takvim yılıdır.

 

Madde 3- Hedef ve amaç

Dernek, münhasıran ve bağımsızca –kamuya yararlı- vergi yönetmenliğinin  “vergi  teşvikli amaç” bölümüne uygun amacı gerçekleştirir.

Derneğin amacı, bütün bölgelerde kültür, uluslararası diyalog  toleransının ve kadın ve erkek eşitliğinin  teşvikini sağlamaktır.

Derneğin amacı, Karerlilerin Almanya ve Avrupa’da kimlikleri, dilleri ve kültürlerini korumak suretiyle entegrasyonu ve Türkiye’de Karer ve Bingöl’de yaşayan insanların ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan desteklenmesini hedeflemektedir.

Almanlar ve göçmenler arasında  arkadaşlık ilişkilerini ve dayanışmayı güçlendirmek. Karerli göçmenlerin sosyal ve hukuki durumunu iyileştirici ve izolasyonunu önleyici projeleri geliştirmek.

Bu bölgenin kültür, sanat, müzik, folklor ve tarihini korumak. Kültürler arasındaki engelleri kaldırmak ve Karer halkına imkanlar sağlayabilmek için  kültürel faaliyetleri müzik, film,  tiyatro oyunları, festivaller, konferanslar ve kurslar şeklinde gerçekleştirmek.  Karerlileri kendi Alman çevresi hakkında bilgilendirmek ve konumunu belirleme konusunda yardımcı olmak.

Kamuoyunu Karer’den göç edenler veya onların arkasından gelenler ve Karer’de yaşayanları sosyo ekonomik, kültürel durumu hakkında bilgilendirmek. Hukuk, sosyal, sağlık, din, ailevi konularda Karerli göçmenlere ve diğer göçmenlere danışmalık hizmeti vermek, yardım etmek ve aydınlatmak.

Öğrencileri ve gençleri okulda ve meslek eğitiminde desteklemek. Eğitim seyahatleri, çocuk ve gençlik eğitim organizasyonlarıyla yerli ve Karerli çocuk ve gençler arasında kültürel değişimi güçlendirmek.

Sosyal yasa sekizinci kitap (SGB VIII) çerçevesinde hizmet, araç gereç ve etkinlikler düzenleyerek çocuk ve gençlere yardımı sağlamak. Çocuk gençlere yardım çerçevesinde çocuk, genç ve aileleri için destekleyici teklifler sunmak.

Kadın ayrımını gözetmeksizin eşitlik çabalarını desteklemek, onlara dil kursu, seminer ve diğer etkinliklerle bunu sağlamak. Kadın projeleriyle kadınların mesleki, sosyal yaşama entegrasyonuna katkıda bulunmak. Namus cinayeti, kan davası ve başlık parası gibi çağ dışı gelenekleri hedeflenen projelerle aydınlatmak ve bunlara karşı önlemler almak.

Alman anayasası çerçevesinde barış ve dostluk için insan hakları ve özgürlüğün sağlama alınması için çaba göstermek ve bu konuda faaliyetler geliştirmek.

Uluslar arası diyalog ve dayanışma amacıyla uluslararası ilişkiler ve geliştirme yardımları teşvik etmek ve geliştirmek. İşimizin ağırlık noktasını Türkiye Bingöl’de ki Karer bölgesinde bölgesel zorluklar teşkil eder. Orada bilhassa sağlık, kadın, çocuk ve yaşlılık alanında sosyal temel projeler geliştirmek.

Karer bölgesinde yardıma muhtaç çocuk, genç ve aileleri ile yaşlı insanlar, yalnız yaşayan kadın ve kızlara finanssal yardımda bulunmak. Bunun için yardım kampanyaları düzenlemek.

Karerli kız ve erkek ilköğretim ve üniversite öğrencilerine maddi ve manevi destek vermek. Bu çocuk ve gençler için dil öğrenmek amacıyla Almanca dili ve ilköğretim ve üniversite öğrencileri değişim programlarını geliştirmek ve gerçekleştirmek.

Bu bölgeden farklı sebeplerden göç etmek zorunda kalan insanların tekrar dönüşleri için geri dönüş projelerini desteklemek.

Aynı amaca hizmet eden  kurum ve kişilerle birlikte çalışmak.

 

Madde 4- Kamu yararına çalışma

Dernek, özverili çalışır, herhangi bir ekonomik yarar, bilhassa sadece ve aracısız kamu yararına amaçlar güder.

Dernek faaliyeti kar gütmez.

 

Madde 5- Kaynak kullanımı

Derneğin kaynakları sadece tüzüğe uygun amaçlar için kullanılabilir.

Üyeler, derneğin kaynaklarından herhangi bir ödeme ve maaş almazlar.

Kurumun amacına yabancı olan bir kişiye harcamalar veya haddinden yüksek ödemeyle imtiyaz sağlanamaz.

 

Madde 6- Üyelik

Üyeler, ikametgah ve vatandaşlıktan bağımsız gerçek kişiler olabilir.  Tüzel kişilikler teşvikçi üye olabilirler.

Üyelik, yönetim kurulundan yazılı olarak talep edilmelidir. Yazılı üyeliğe kabul dilekçesi hakkında yönetim kurulu basit oy çokluğuyla karar verir. Yönetim kurulu, dilekçe sahibine red gerekçelerini bildirmekle yükümlü değildir.

 

Madde 7- Üyeliğin sona ermesi

Üyelik serbest irade, kapanış, üyenin ölümü veya tüzel kişiliklerde hak ehliyetinin yitirilmesiyle sona erer.

Serbest iradeyle üyeliğin sona erdirilmesi talebi, takvim yılı sonu itibarıyla üç aylık bir süreye riayet etmek suretiyle yazılı olarak yönetim kuruluna yapılmalıdır. Derhal ve önemli sebeplerden dolayı bir üyeliğin sona ermesi, tüzüğe, yönetmenliklere, tüzük amacına veya dernek yararına karşı ağır tarzda bir ihlal söz konusu olursa halinde görüşülür.  Yönetim kurulu bir üyeliğin sona erdirilmesi konusunda basit oy çokluğuyla karar verir. İki haftalık süre saptanmak suretiyle, üyeye dernek komisyonu önünde savunma yapması fırsatı tanınır.

 

Madde 8- Üyelik aidatı

Üyeler yıllık aidat ödemekle yükümlüdürler. Cari yıl için peşin ödeme yapar. Özel durumlar aidat düzenlemesiyle kural bağlanır.

 

Madde 9- Dernek organları

Dernek organları şunlardır:

 1. Genel kurul
 2. Yönetim kurulu

 

Madde 10- Yönetim kurulu

1. Yönetim kurulu,

 • Başkan
 • Başkan yardımcısı
 • Finans Sorumlusu
 • Bunlardan başka azami 4 üyeden oluşur.
 1. Dernek, mahkeme ve mahkeme dışı,  BGB 26. maddesi gereğince, başkan veya bir başkan yardımcısı ile bir yönetim kurulu üyesi tarafından birlikte temsil edilir.
 2. Yönetim kuruluna dernek yönetimi, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması ve uygulanması ve dernek varlıklarının yönetimi görevleri düşer. Her iki yönetim kurulu üyesi derneği müştereken temsil eder.
 3. Yönetim kurulu, görevlerin/kararların gerçekleştirilmesi için komisyonlar kurabilir.
 4. Yönetim kurulu, iki yılda bir yeniden seçilir.
 5. Yönetim kurulu, kendi faaliyetlerini yeni yönetim kurulunun seçilmesine kadar sürdürür.
 6. Karar yeter sayısı yönetim kurulunun 3 üyesinin hazır bulunmasıyla sağlanır. Aralarında başkan veya başkan yardımcısı bulunmalıdır. Kararlar basit oy çokluğuyla alınır. Oy eşitliği durumunda başkanın oyu, veya hazır bulunursa, başkan yardımcısının oyu kararı belirler.
 7. Bir yönetim kurulu üyesinin süre dolmadan önce yönetim kurulundan ayrılması halinde, yenisi ilk genel kurul toplantısında seçilebilir.

 

Madde 11- Genel kurul toplantısı

 1. En az yılda bir kez bir genel kurul veya genel kurul toplantısı gerçekleşir.
 2. Eğer üyelerin %10’u yönetim kurulundan talep ederler veya başkan kendisi oy çokluğuyla karar bağlarsa, olağanüstü bir genel kurul toplantısı için 4 hafta içinde çağrıda bulunulur.
 3. Genel kurul toplantısı çağrısı yazılı davetle yapılır. Üyeler gündem hakkında en az 4 hafta öncesinden haberdar olmak zorundadır.
 4. Genel kurul toplantısı bilhassa şu görevleri yerine getirir:

a)      Başkan seçimi

b)      2 kasa denetçinin seçimi

c)      Yıllık raporun kabulü ve onaylanması

d)     Kasa denetçileri tarafından sunulan yıllık bilançonun onaylanması

e)      Yönetim kurulunun ibrası

f)       Üyelik aidatlarının tespiti; bir aidat düzenlemesinin ibrası

 1. Genel kurul toplantısı, kanunen veya tüzük ile bir başka çoğunluk koşulu öngörmemiş ise,  basit oy çokluğuyla karar verir.
 2. Bir tüzük değişikliği hazır bulunan üyelerin ¾’ü oy çokluğunu gerektirir.
 3. Genel kurul toplantısı başkan tarafından belirlenen katip aracılığıyla bir tutanak tutularak başkan ve katip tarafından imzalanır.

Protokolün bir eki olarak hazır bulunanların bir listesi tutulur.

 1. Genel kurul toplantısı, derneğin amacına yakın faaliyet gösteren derneklerle birlikte çalışma şeklini karar bağlar.

 

Madde 12- Kasa denetçisi

Dernek 2 kasa denetçisine sahip olup, yönetim kurulu ile müştereken 2 yıl için seçilirler.

Kasa denetçileri, yılda en az bir kez ve yönetim kurulunun talebi üzerine her zaman kasa ve kasa defterini ve belgeleri incelemekle yükümlüdürler.

Kasa denetçileri, incelemenin sonucu hakkında genel kurula ve başkana rapor verirler.

 

Madde 13- Derneğin feshi

Derneğin fesih veya iptali veya bu güne kadar ki amacının ortadan kalkması durumunda, Bielefeld’deki göçmenlerin entegrasyonun teşvik amacı gereği derneğin varlıkları Bielefeld şehrine geçer.

 

Madde 14- Yürürlüğe girme

İbraz edilen tüzük asliye hukuk mahkemesinin onayıyla birlikte geçerlik kazanır.